Μάθετε για το soft1 ERP

Financial Accounting Connectline

Η χρήση του Financial Accounting ως εργαλείο χάραξης στρατηγικής της επιχείρισής σας

σχεδίασε και υλοποίησε στο Soft1 ολοκληρωμένα υποσυστήματα για την αμεσότερη πληροφόρηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η οργάνωση και η συλλογή των οικονομικών δεδομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησής σας.


Εξετάζοντας τα κρίσιμα σημεία του Financial Accounting στο σύγχρονο ERP

Ταμειακές Ροές – Cash Flow

Ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός και ο έλεγχος των ταμειακών ροών, δηλαδή των εισπράξεων και πληρωμών, είναι από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης.

Η ConnectLine έχοντας επενδύσει στο Soft1ERP και στην custom υλοποίηση του Cash Flow βοηθά την επιχείρηση να διαχειριστεί καλύτερα το χρηματικό απόθεμα, την αύξηση των εσόδων και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ενδεικτικές δυνατότητες του Cash Flow:

  • Εισροές  – Εκροές από λειτουργική δραστηριότητα
  • Προβλέψεις και λοιπές δαπάνες
  • Προϋπολογιστικό Cash Flow vs πραγματικό Cash Flow

Eικόνας Eταιρείας - PnL Statement

H παρακολούθηση εσόδων-εξόδων και η ανάλυση κόστους  αποτελούν θεμελιώδεις δείκτες των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησής σας.

Η χρήση του PnL Statement θα βοηθήσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση, στο τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους οικονομικούς της πόρους και στη συνολική οικονομική της υγεία.

Ενδεικτικές δυνατότητες του PnL Statement:

  • Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με προηγούμενες χρήσεις, αλλά και με τον προϋπολογισμό
  • Πολυδιάστατη ανάλυση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων και διαστάσεων

Προϋπολογισμός – Budget

Ο προϋπολογισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ενότητες της επιχείρησης και τίθεται πάντα ως προτεραιότητα. Η κατάρτιση του Budget μέσω του Soft1ERP αποτελεί κινητήριο μοχλό παρακολούθησης και πρόβλεψης των οικονομικών δεδομένων της εταιρίας.

Η ConnectLine δίνοντας έμφαση στη σωστή τήρηση του προϋπολογισμού έχει σχεδιάσει ειδικό κύκλωμα παρακολούθησης εξόδων/δαπανών με σενάρια εγκρίσεων.

Ενδεικτικές δυνατότητες Budget:

  • Κατάρτηση προϋπολογισμού εσόδων, αγορών και δαπανών με σενάρια αναθεώρησης
  • Κύκλωμα ροών εργασίας προμηθειών και έγκρισής τους βάσει Budget

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.